ปรัชญา ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
คุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่พัฒนาสังคม
การสร้างคนให้เป็นคนดี และมีความรู้นำความรู้ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในสังคมต่อไป

วิสัยทัศน์
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรู้ความสามารถ ประกอบอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ และมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตสมบูรณ์ ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. ยกระดับการศึกษาให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตามความต้องการอย่างต่อเนื่อง
2. พัฒนาการเรียนรู้ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ มีคุณธรรมและมีทักษะการดำรงชีวิตบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต
4. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้กับประชาชนและชุมชน
2. เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ
3. เพื่อจัดทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้ตำบลต่าง ๆ ในอำเภอพระนครศรีอยุธยา
4. เพื่อให้เครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย


 
 
free hit counter
 
 

Copyright 2008-2009 All rights reserved.
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
Tel : 035-213385 Fax: 035-212398

:: Webdesign By นายศาตพรพงษ์ สงวนสินวัฒนา ::
โทร. 086-3074105
Abkungzakub@hotmail.com